Một ngày học ở Nguyễn Trãi, mãi mãi là anh em.
Thứ tư, 25/9/2019, 0:0
Lượt đọc: 255

DỰ THẢO BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

QUẬN ỦY QUẬN 4

CHI BỘ TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI

*

DỰ THẢO

ĐẢNG CNG SẢN VIT NAM

Quận 4, ngày 24 tháng 9 năm 2019

BÁO CÁO

Tổng kết công tác Xây dựng Đảng

và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII


 

MỞ ĐẦU

 • Toàn trường có 100 cán bộ, giáo viên, nhân viên chia thành 11 tổ bộ môn và tổ văn phòng; Đội ngũ sư phạm tận tâm, yêu nghề, hết lòng vì sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ.
 • Tổng số đảng viên đến nay là 25 đảng viên;
  • Trong đó có 2 dự bị;
  • Nam: 10, Nữ: 15; Trung cấp chính trị: 10; Cao cấp chính trị: 01;
 • Thuận lợi:

  Chi bộ luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của các Ban Đảng thuộc Quận ủy. Tập thể đảng viên trong Chi bộ luôn đoàn kết, phấn đấu thực hiện tốt vai trò nhiệm vụ người đảng viên, chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh và điều lệ Đảng. Đội ngũ đảng viên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ đạt chuẩn và trên chuẩn, đáp ứng tốt nhiệm vụ giáo dục hiện nay.

 • Khó khăn:

Đội ngũ giáo viên tuy đủ về số lượng nhưng vẫn thừa thiếu cục bộ ở một số bộ môn. Tay nghề của đội ngũ chưa đồng đều. Một số đảng viên, giáo viên nhà xa, một bộ phận ở nhà trọ, đời sống còn khó khăn, thiếu thốn.

Một số phụ huynh học sinh, đời sống còn khó khăn việc đầu tư cho con em học tập còn hạn chế;

 

Những thuận lợi và khó khăn cơ bản trên đã tác động trực tiếp đến công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

Phần thứ nhất

TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

VÀ THI HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI XII

 

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

 1. Công tác xây dựng Đảng về chính trị

  Chi bộ luôn coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức cho toàn thể cán bộ đảng viên, giáo viên, nhân viên và học sinh. Thực hiện tốt việc Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh thực hiện vai trò nêu gương trong cán bộ đảng viên, “mỗi đảng viên là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo trong học tập, sinh hoạt và trong lối sống”; đẩy mạnh việc thực hiện “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

  Trong thời gian vừa qua, cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên được tham gia học tập, quán triệt các Nghị quyết mới của Đảng các cấp, học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, tham gia các hội thi do Ban Tuyên giáo, Ban dân vận Quận ủy triển khai, qua đó mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên xác định rõ vai trò trách nhiệm của mình trước Đảng, trước nhân dân về sự nghiệp Giáo dục, có định hướng đúng đắn về sự phát triển của đất nước.

 2. Công tác tư tưởng, lý luận

  Chi bộ quán triệt theo Nghị Quyết Đại hội XII trong công tác xây dựng Đảng về chính trị trước tình hình mới tiếp tục được coi trọng. Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới; chống giáo điều, bảo thủ, trì trệ hoặc chủ quan, nóng vội. Coi trọng giữ vững bản chất giai cấp công nhân và các nguyên tắc hoạt động của Đảng… Chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, lý luận có bước được nâng lên. Công tác tư tưởng được coi trọng và tăng cường, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội…

  Công tác tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với cán bộ, đảng viên, giáo viên, học sinh được quan tâm thường xuyên, thực hiện lồng ghép trong các buổi sinh hoạt dưới cờ, theo chủ đề của từng tháng.

 3. Công tác xây dựng Đảng về đạo đức

Chi bộ chỉ đạo Ban giám hiệu xây dựng Quy tắc ứng xử, Nội quy cơ quan, nhằm tiêu chuẩn hóa các chuẩn mực đạo đức nhà giáo trong nhà trường, xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, tích cực. Chỉ đạo đảng viên luôn thực hiện nêu gương trong công tác cũng như trong đời sống sinh hoạt cá nhân ở gia đình, địa phương.

Tiếp tục đy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương, tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xem đây là một trong những tiêu chuẩn đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Đảng viên, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

Kết quả đã thực hiện khen thưởng 6 cá nhân, 2 tập thể có thành tích trong việc thực hiện CT 05-CT/TW, đề xuất Quận ủy khen thưởng 1 cá nhân và 1 tập thề.

Chi bộ cũng chú trọng công tác phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, bè phái; xây dựng tinh thần, thái độ phục vụ trong công tác giáo dục, xây dựng mối quan hệ hợp tác tốt với gia đình và nhà trường trong việc giáo dục học sinh.

4. Xây dựng tổ chức bộ máy về hệ thống chính trị.

Chi bộ xác định công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh về chính trị tư tưởng và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên. Liên tục từ năm 2015 đến năm 2018 chi bộ được công nhận trong sạch vững mạnh.

Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn 09-HD/TW của Ban Tổ chức Trung ương, chi bộ đã nâng cao chất lượng sinh hoạt, thực hiện đầy đủ nội dung theo quy định và tổ chức sinh hoạt chuyên đề phù hợp ở từng thời điểm và gắn với chức năng, nhiệm vụ công tác. Việc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ được nâng lên về chất. Tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt chi bộ đạt trên 95% (số vắng do đi học hoặc nghỉ hộ sản). Công tác quản lý hồ sơ chi bộ, hồ sơ đảng viên đã được kiện toàn.

Công tác quy hoạch cán bộ kế cận được thực hiện đầy đủ và đúng quy trình từ năm 2015, có chú ý cán bộ trẻ và nữ; cán bộ diện quy hoạch kế cận được chú trọng giao việc để bồi dưỡng và thử thách, được cử đi học các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và các lớp nâng cao trình độ lý luận chính trị. Trong nhiệm kỳ có 04 đồng chí hoàn thành lớp Cao học quản lý giáo dục, 01 đang học cao học QLGD và 09 đồng chí hoàn thành lớp trung cấp chính trị.

5. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên.

          Chi bộ tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020; trong nhiệm kỳ đã bồi dưỡng và kết nạp được 9 quần chúng vào hàng ngũ của Đảng, trên chỉ tiêu là 5 đảng viên; đang bồi dưỡng để kết nạp đảng 2 quần chúng ưu tú, trong đó có 1 học sinh đang học lớp 12;

Chi bộ xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, sinh hoạt đều đặn hàng tháng, đóng đảng phí đầy đủ. Coi trọng công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức đảng viên, giao nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ qua các buổi sinh hoạt. Hàng tháng ra nghị quyết lãnh đạo toàn diện mọi hoạt động của nhà trường.

100% Đảng viên trong chi bộ giữ mối liên hệ tốt với địa phương nơi cư trú theo quy định 76 của Bộ chính trị. Không có đảng viên vi phạm 19 điều đảng viên không được làm.

Kết quả đánh giá phân loại Đảng viên và tổ chức cơ sở đảng năm 2018 có 26/26 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đó có 03 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

6. Công tác cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ

Trong sinh hoạt chi bộ hàng tháng, Chi ủy đều xây dựng nội dung để đảng viên tự soi rọi bản thân, kiểm điểm, chỉ ra các khuyết điểm nhằm hoàn thiện hơn vai trò đảng viên trong chi bộ, trong nhà trường; kịp thời uốn nắn những thiếu sót, hạn chế của cá nhân, đấu tranh phòng chống “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ đảng viên; Qua giám sát nắm tình hình, trong cán bộ, đảng viên không có những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Đội ngũ đảng viên hầu hết đều là Tổ trưởng của các Tổ chuyên môn, việc phát huy quyền và trách nhiệm của người đứng đầu luôn được xem trọng.

7. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

Công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ ngày càng đi vào nề nếp, thực hiện đầy đủ các quy định, hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Quận ủy. Chi bộ phân công một đồng chí trong cấp ủy phụ trách công tác kiểm tra, giám sát.

Chương trình kiểm tra, giám sát được xây dựng đầu năm, mỗi năm thực hiện từ 4 đến 5 cuộc giám sát, 4 cuộc kiểm tra. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc nâng cao nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ và đảng viên: Giám sát đảng viên thực hiện nhiệm vụ được phân công, những điều đảng viên không được làm, giám sát việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giám sát đảng viên trong việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI), giám sát việc thực hiện Quy chế làm việc của cấp ủy, …; Kiểm tra vai trò của người đứng đầu, kiểm tra đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân công, kiểm tra việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, …

Hồ sơ kiểm tra, giám sát được thực hiện và lưu trữ đầy đủ và đúng quy định. Trong nhiệm kỳ, không có đảng viên bị thi hành kỷ luật

8. Công tác dân vận, tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân.

Với nhận thức về công tác dân vận trong tình hình mới, chi bộ chú trọng tăng cường nắm tình hình dư luận trong cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh. Các kiến nghị, nguyện vọng, thắc mắc đều được nghiêm túc lắng nghe và giải quyết thỏa đáng. Quy chế dân chủ cơ sở được thực hiện nghiêm túc, việc công khai minh bạch trong nhà trường được thực hiện đầy đủ theo quy định.

Chi bộ phân công tất cả đảng viên thực hiện công tác quần chúng tùy theo chức trách nhiệm vụ và thường xuyên nhận xét, rút kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả công tác trong họp chi bộ định kỳ hàng tháng.

Đảng viên thực hiện tốt Qui định 1043-QĐ/TW về thực hiện mỗi đảng viên đều đăng ký công tác dân vận gắn với công tác chuyên môn được phân công, vận động và giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ đồng nghiệp trong chuyên môn và tích cực tham gia tương trợ với đồng nghiệp.

9. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Chi bộ chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí một các hiệu quả; quán triệt việc thực hiện Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 về Quy chế công khai trong trường học.

Ban kiểm tra của nhà trường thường xuyên thực hiện việc kiểm tra thu, chi, sử dụng tài chính trong nhà trường.

Chi bộ chỉ đạo nhà trường đẩy mạnh hiệu quả công tác kiểm tra nội bộ nhằm ngăn ngừa và kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót trong hoạt động điều hành, quản lý.

10. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn 09-HD/TW của Ban Tổ chức Trung ương, chi bộ đã nâng cao chất lượng sinh hoạt, thực hiện đầy đủ nội dung theo quy định và tổ chức sinh hoạt chuyên đề phù hợp ở từng thời điểm và gắn với chức năng, nhiệm vụ công tác.

Việc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ được nâng lên về chất. Tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt chi bộ đạt trên 95% (số vắng do đi học hoặc nghỉ hộ sản). Trong các buổi sinh hoạt chi bộ luôn nhấn mạnh tính nêu gương của cán bộ đảng viên trong mọi hoạt động của nhà trường thể hiện tính tiên phong, đặc biệt là thể hiện vai trò người đứng đầu.

Chú trọng bồi dưỡng và phát triển đảng viên từ đội ngũ Đoàn viên thanh niên.

II. KẾT QUẢ THI HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG

 1. Việc hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng.

  Hầu hết những nội dung trong Điều lệ Đảng đều nhấn mạnh việc giáo dục thực hiện đạo đức, lối sống với tinh thần tiết kiệm, thể hiện vai trò phục vụ với cương vị đảng viên trong nhà trường, phù hợp với vị trí công tác và môi trường hoạt động, sinh hoạt của đảng viên trong chi bộ.

 2. Về đảng viên.

  Các nội dung trong Điều lệ Đảng phù hợp với điều kiện nội dung sinh hoạt đảng hiện này của Chi bộ. Việc thực hiện chế độ sinh hoạt đảng, học tập Nghị Quyết được Chi bộ quán triệt và thống nhất với tất cả đảng viên trong Chi bộ.

 3. Về nguyên tắc tổ chức và cơ cấu tổ chức của Đảng.

  Thực hiện nghiêm túc trong sinh hoạt chi bộ nguyên tắc tập trung dân chủ với các nội dung quy định trong Điều lệ Đảng.

 4. Về tổ chức cơ sở đảng.

Chi ủy và Chi bộ sinh hoạt định kỳ mỗi tháng 1 lần, kiểm điểm các nội dung trong Nghị quyết của tháng trước đó, thảo luận và thống nhất các nội dung sinh hoạt trong Chi bộ; Định hướng các vấn đề cần thảo luận và thống nhất chung trong Chi bộ, phân công đảng viên chỉ đạo cho Ban giám hiệu, các đoàn thể trong nhà trường thực hiện;

7. Về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và Ủy ban kiểm tra các cấp.

Công tác Kiểm tra giám sát của Chi bộ được sự hỗ trợ, chỉ đạo sâu sát từ UBKT Quận ủy Quận 4; Việc thực hiện hồ sơ KTGS đã ngày càng hoàn thiện.

Qua công tác KTGS nhằm phát hiện những thiếu sót, hạn chế, chấn chỉnh những yếu kém của đảng viên, của chi bộ các cấp.

 1. Đảng lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

  Chăm lo củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn thực sự vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và hành động. Đẩy mạnh giáo dục nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng cho đoàn viên, học sinh về Đảng; đấu tranh bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng.

  Tổ chức cho đoàn viên, học sinh học tập các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, xây dựng nhà trường, phòng chống tham nhũng, lãng phí, phòng chống suy thoái về đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ với hình thức phù hợp.

 2. Về tài chính của Đảng

Thực hiện đúng theo Quy định của Điều lệ Đảng.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG, NGUYÊN NHÂN, BÀI HỌC KINH NGHIỆM

1. Ưu điểm và kết quả nổi bật

- Về nhận thức: Đảng viên trong Chi bộ có nhận thức đúng đắn về công tác xây dựng, phát triển đảng, xem đây là công tác quan trọng;

- Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, học tập: Chi bộ quán triệt việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức cho toàn thể cán bộ đảng viên, giáo viên; Mỗi đảng viên phấn đấu nêu gương trong các mặt công tác, sinh hoạt và giảng dạy.

- Về thể chế hóa, cụ thể hóa các văn bản về công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng: Chi bộ xây dựng các kế hoạch, Nghị quyết theo các văn bản chỉ đạo từ các Ban Đảng của Quận ủy, có nội dung phù hợp với nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

- Những kết quả nổi bật của công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trong nhiệm kỳ: Ổn định công tác sinh hoạt đảng của Chi bộ, thực hiện công tác dân vận, tuyên giáo và kiểm tra giám sát theo đúng kế hoạch đề ra, thực hiện phát triển kết nạp đảng viên không chạy theo số lượng mà nhấn mạnh vào chất lượng; hoàn thành nhiệm vụ chính trị của nhà trường trong giáo dục học sinh, nâng cao hiệu suất đào tạo, hiệu quả giảng dạy, chất lượng học sinh qua nhiều năm học.

2. Hạn chế, khuyết điểm:

- Về nhận thức. Không có.

- Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo: Công tác chỉ đạo chưa mang tính chủ động cao, chủ yếu nhấn mạnh vào việc thực hiện chức trách nhiệm vụ của đơn vị;

- Những hạn chế, khuyết điểm trong công tác xây dựng Đảng và những vướng mắc, bất cập trong thi hành Điều lệ Đảng: Việc phát triển đảng viên đối với học sinh còn vướng mắc ở độ tuổi học sinh chưa qua tuổi 17;

3. Nguyên nhân:

- Nguyên nhân khách quan: do quy định về độ tuổi phát triển Đảng viên trong Điều lệ Đảng.

- Nguyên nhân chủ quan: chưa đi sâu sát nhằm phát hiện quần chúng ưu tú.

4. Bài học kinh nghiệm:

Tiếp tục đẩy mạnh công tác chỉ đạo của Chi bộ, phát huy thế mạnh của từng cá nhân và tập thể, thường xuyên xin ý kiến chỉ đạo của Quận ủy, tăng cường công tác phối hợp với các cấp ủy nhằm để rút kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, phát triển cơ sở đảng ngày càng vững mạnh.

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức cho toàn thể cán bộ đảng viên, giáo viên, nhân viên và học sinh. Nâng cao hiệu quả việc thực hiện Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh; Cuộc vận động “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”;

Đẩy mạnh công tác tự phê bình và phê bình, nhấn mạnh vai trò người đứng đầu, vai trò nêu gương của đảng viên trong tập thể nhà trường.

 

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

CỦA CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NHIỆM KỲ 2020 – 2025

 

I. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CỦA CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NHIỆM KỲ 2020 – 2025

1. Phương hướng

Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, coi trọng công tác tư tưởng, lý luận, thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng nâng cao phẩm chất, trình độ trí tuệ, năng lực cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Quán triệt tăng cường rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng: đưa việc thường xuyên giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức thành một nội dung quan trọng trong mục tiêu xây dựng Đảng: “Xây dựng Đảng trọng sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức”.

Xây dựng đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ căn cốt để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Nhận thức toàn diện về những nhiệm vụ xây dựng Đảng, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng Đảng về đạo đức. Xây dựng nền tảng đạo đức của Đảng là giải pháp cơ bản, lâu dài và rất quan trọng để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, để ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái, biến chất, bệnh quan liêu, tham nhũng.

2. Nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện 10 nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2015 – 2020, cấp ủy nghiên cứu, cụ thể hóa thành những nhiệm vụ, giải pháp theo hướng vừa kế thừa, phát triển những nhiệm vụ của nhiệm kỳ trước, vừa bổ sung những nội dung mới cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

Trong đó, tập trung vào các vấn đề sau:

- Chú trọng xây dựng Đảng về chính trị.

Tiếp tục khẳng định xây dựng, củng cố và bảo vệ nền tảng chính trị vững chắc, nắm vững ngọn cờ tư tưởng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, độc lập dân tộc và CNXH để chỉ đạo hành động cách mạng của Đảng, giữ vững định hướng XHCN.

Xây dựng Đảng luôn trong sạch, vững mạnh về chính trị tư tưởng; đặc biệt coi trọng phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, để tăng cường sự lãnh đạo và đoàn kết thống nhất trong Đảng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm pháp luật trong các tổ chức Đảng và Nhà nước; chủ động phòng ngừa, tích cực đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; phản bác quan điểm sai trái, cơ hội chính trị lợi dụng “dân chủ”, “nhân quyền” hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, lý luận.

Đẩy mạnh giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thực chất; đặc biệt chú trọng sự nêu gương của những người đứng đầu giữ trọng trách trong các nhà trường; kiên quyết đấu tranh có hiệu quả chống lại quan điểm sai trái, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ.

- Tập trung xây dựng Đảng về đạo đức.

Tăng cường, đổi mới mạnh mẽ công tác tổ chức cán bộ, xây dựng cho được một đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống lành mạnh, có trình độ trí tuệ; bản lĩnh, đặt lợi ích của Đảng, Tổ quốc và nhân dân lên trên hết; Xây dựng Chi bộ đảng đoàn kết, tập hợp sức mạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị, có tầm nhìn và tư duy chiến lược.

Đồng thời, tăng cường công tác quản lý đội ngũ cán bộ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng; ngăn ngừa sự suy thoái, biến chất và loại bỏ những phần tử cơ hội, tham nhũng ra khỏi hàng ngũ của Đảng.

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phát huy vai trò giám sát, phản biện của quần chúng;

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân.

Luôn coi trọng bài học “lấy dân làm gốc”; lấy sự tin tưởng của nhân dân và xã hội là điều kiện tiên quyết để xây dựng Đảng. Thường xuyên xây dựng và củng cố mối liên hệ giữa Đảng và Nhân dân; phát huy vai trò và sức mạnh của nhân dân tham gia xây dựng Đảng; đấu tranh mạnh mẽ chống suy thoái, tham nhũng, tiêu cực, xây dựng Đảng liêm chính, chí công, vô tư, giữ vững niềm tin của nhân dân đối với Đảng;

- Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

 

Nơi nhận:

- BTC Quận ủy Quận 4 (để báo cáo)

- Đ/C Đỗ Thị Trúc Mai (để báo cáo)

- Văn phòng Quận ủy (để báo cáo)

- Lưu VT;

T/M CHI BỘ

BÍ THƯ

 

 

 

 

Trần Phước Đức

 

 

Tin cùng chuyên mục

87