Một ngày học ở Nguyễn Trãi, mãi mãi là anh em.
Thứ năm, 18/7/2019, 0:0
Lượt đọc: 4399

Học chính trị hè 2019

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Quận 4, ngày 17 tháng 07 năm 2019

  

KẾ HOẠCH

Bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2019

Cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên

 

Thực hiện Kế hoạch số 171-KH/BTGTU ngày 02/7/2019 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè 2019 cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên trên địa bàn thành phố;

Thực hiện Kế hoạch số 47-KH/BTGQU ngày 5/7/2019 của Ban Tuyên giáo Quận ủy về bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè 2019 cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên trên địa bàn Quận 4;

Trên cơ sở thống nhất với Ban giám hiệu trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, Ban giám đốc Trung tâm GDNN – GDTX Quận 4, Trường THPT Nguyễn Trãi xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè 2019 cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên như sau:

 1. Mục đích yêu cầu

  Giúp cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên trong nhà trường cập nhật những nội dung cơ bản trong kết luận, nghị quyết, chỉ thị được thông qua tại các hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019 của đất nước, thành phố và của Quận 4;

 2. Đối tượng, nội dung, phương thức tổ chức:
 • Đối tượng bồi dưỡng là Ban giám hiệu, giáo viên trong nhà trường;
 • Nội dung bồi dưỡng cập nhật kiến thức gồm 3 chuyên đề:
  • Chuyên đề 1: 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí minh gắn với Chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trong Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Quy định 08-QĐi/TW về quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban bí thư, Ủy viên Ban chấp hành trung ương.
  • Chuyên đề 2: Những nội dung cơ bản trong nghị quyết số 35-NQ/TW của Trung ương về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến 2045, nghị quyết 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điềm sai trái, thù địch trong tình hình mới, Chỉ thị 20-CT/TW về tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng.
  • Chuyên đề 3: Tình hình thời sự quốc tế, trong nước và một số vấn đề trọng tâm về kinh tế - xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 4 trong 6 tháng đầu năm 2019
 • Thời lượng học tập: 02 ngày, trong đó có 1 buổi thảo luận và viết bài thu hoạch;
 • Tài liệu tham khảo:
  • Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng kháo XII vè Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến 2045;
  • Quy định 08-QĐi/TW về quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban bí thư, Ủy viên Ban chấp hành trung ương;
  • Chỉ thị 20-CT/TW về tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng;
  • Các tài liệu bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ chuyên môn của Sở Giáo dục & Đào tạo thành phố (nếu có)
 • Thời gian, địa điểm học tập và ngày nộp bài thu hoạch
  • Lớp 1: học vào ngày 30/7/2019 và 31/7/2019 (sáng từ 8g00, chiều từ 14g00), thành phần là Ban giám hiệu; học tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận 4;
  • Lớp 2: học vào ngày 08/8/2019 và 09/8/2019, thành phần là giáo viên của trường THPT Nguyễn Trãi, học tại trường THPT Nguyễn Hữu Thọ;
  • Bài thu hoạch nộp vào ngày 12/8/2019, Chi ủy cử người chấm và báo cáo về Ban Tuyên giáo Quận ủy trước ngày 14/8/2019;
 • Báo cáo viên: do Ban Tuyên giáo Quận ủy đề cử;
 • Kinh phí: thống nhất giữa 3 trường, chi từ nguồn kinh phí phục vụ học tập của đơn vị;

 

Trên đây là Kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè 2019 cho đội ngũ giáo viên của trường THPT Nguyễn Trãi;

 

Nơi nhận:

 • Phòng công tác CTTT, Sở giáo dục; (để báo cáo)
 • Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 4; (để báo cáo)
 • Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (để phối hợp)
 • Trung tâm GDNN&GDTX Quận 4 (để phối hợp)
 • Lưu VT;

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

TRẦN PHƯỚC ĐỨC


Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164