Một ngày học ở Nguyễn Trãi, mãi mãi là anh em.
Thứ năm, 18/7/2019, 0:0
Lượt đọc: 368

Học tập các nội dung Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

QUẬN ỦY QUẬN 4

CHI BỘ THPT NGUYỄN TRÃI

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Quận 4, ngày 17 tháng 07 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức học tập quán triệt và triển khai các nội dung

Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Triển khai Chỉ thị 28-CT/TW

 

Thực hiện Thông báo số 143-BTGQU ngày 10 tháng 7 năm 2019 về việc Tổ chức học tập quán triệt và triển khai các nội dung Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII;

Thực hiện Kế hoạch 175-KH/QU ngày 15/7/2019 về Triển khai thực hiện Chỉ thị 28-CT/TW ngày 21 tháng 1 năm 2019;

Trên cơ sở thống nhất với Chi bộ trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, Chi bộ Trường THPT Nguyễn Trãi xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai các nội dung Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho cán bộ đảng viên như sau:

Đối tượng, nội dung, phương thức tổ chức:

 • Đối tượng tham dự: cán bộ đảng viên của Chi bộ;
 • Nội dung:
  • Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, ngày 21/5/2019 của Văn phòng Trung ương Đảng (thực hiện theo chế độ mật).
  • Triển khai thực hiện Chỉ thị 28-CT/TW ngày 21 tháng 1 năm 2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát sàng lọc đưa những đảng viênkhông còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.
 • Thời lượng Hội nghị: từ 8g00 – 11g00 ngày 23/7/2019;
 • Thời gian, địa điểm tổ chức Hội nghị:
  • trường THPT Nguyễn Trãi;
 • Báo cáo viên: do Ban Tuyên giáo Quận ủy đề cử;
 • Kinh phí: chi từ nguồn kinh phí phục vụ học tập của đơn vị;

Trên đây là Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và triển khai thực hiện Chỉ thị 28-CT/TW, cho các bộ đảng viên của trường THPT Nguyễn Trãi;

 

Nơi nhận:

 • Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 4; (để báo cáo)
 • Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (để phối hợp)
 • Lưu VT;

TM. CHI ỦY

BÍ THƯ

 

 

Trần Phước Đức


Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164