Một ngày học ở Nguyễn Trãi, mãi mãi là anh em.
Thứ ba, 18/2/2020, 0:0
Lượt đọc: 253

KE HOACH TO CHUC HOC TAP CT05-2020

KẾ HOẠCH Tổ chức học tập quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị Chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

Tác giả: Trường THPT Nguyễn Trãi

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164