Một ngày học ở Nguyễn Trãi, mãi mãi là anh em.

87