Một ngày học ở Nguyễn Trãi, mãi mãi là anh em.
Thứ năm, 25/12/2014, 0:0
Lượt đọc: 622

Danh sách học sinh được đề nghị nhận học bổng của Đại học Huflit 12/2014

Danh sách đềnghị nhận học bổng Hulfit 12/2014

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

NGUYỄN TRÃI

Số: ……/ ……

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Quận 4, ngày 15 tháng 12 năm 2014

 

 

DANH SÁCH HỌC SINH NHẬN HỌC BỔNG

CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC HUFLIT

 

STT

HỌ TÊN

LỚP

Nhận số tiền

GHI CHÚ

1

Nguyễn Hồng Phi

12A1

500.000

 

2

Nguyễn Tâm

12A2

500.000

 

3

Lê Nguyễn Ngọc Trân

12A13

500.000

 

4

Trần Nhật Tân

12A11

500.000

 

5

Lê Phước Đức

12A8

500.000

 

6

Nguyễn Thái Nam Phương

12A14

500.000

 

7

Hà Hoàng Triều

12A5

500.000

 

8

Trà Quang Trí

11A4

500.000

 

Danh này gồm có 8 học sinh

Nơi nhận:

-         Trường ĐH Huflit

-         Hội khuyến học Quận 4 (để B/c)

-         Lưu VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

ĐỖ ĐÌNH ĐOÀN

 

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163