Một ngày học ở Nguyễn Trãi, mãi mãi là anh em.
Thứ hai, 6/8/2018, 0:0
Lượt đọc: 1468

KẾ HOẠCH HỌC CHÍNH TRỊ HÈ 2018 - (Dành cho giáo viên)

QUẬN ỦY QUẬN 4

CHI BỘ THPT NGUYỄN TRÃI

Số: 08-KH/CB

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

Quận 4, ngày 23 tháng 07 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2018

cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên

_______________

 

Thực hiện Kế hoạch số 35-KH/BTGQU ngày 16/07/2018 của Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 4 về Tổ chức Bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2018 cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên.

Chi bộ trường THPT Nguyễn Trãi xây dựng Kế hoạch tổ chức với nội dung như sau:

1. Mục đích yêu cầu:

Giúp cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên trên địa bàn Quận 4, nhận thức những nội dung cơ bản, những quan điểm của Đảng trong các Kết luận, Nghị quyết được thông qua trong Hội nghị lần thứ sáu và Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; những vấn đề mới cần quan tâm trong đời sống chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước, thành phố và Quận 4.

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, vận dụng sáng tạo, phù hợp vào công tác giảng dạy, xây dựng bản lĩnh,

niềm tin và chuẩn mực đạo đức nhà giáo trong việc tham gia xây dựng sự nghiệp giáo dục, đào tạo trên địa bàn Quận 4

2. Nội dung học tập

Học tập 4 chuyên đề:

 • Các vấn đề lý luận cơ bản và cốt lõi trong các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu và Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
 • Tình hình quốc tế, trong nước và thành phố nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2018; những vấn đề trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; chương trình kế hoạch hành động trọng tâm của đơn vị, đại phương năm 2018;
 • Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 về xây dụng phong cách, tác phong công tác người đứng đầu của cán bộ đảng viên;
 • Những nội dung cơ bản của Nghị quyết 08-NQ/TU ngày 16/12/2017 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, về lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/2017/QH14 của Quốc Hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh;
 • Kết thúc các chuyên đề, Ban Tổ chức lớp sẽ tổ chức thảo luận (1 buổi); học viên viết bài thu hoạch theo nội dung hướng dẫn nộp lại cho Cô Thúy để tổng hợp và gửi về trường Bồi Dưỡng Giáo Dục Quận 4, 1 tuần sau khi kết thúc buổi học; Câu hỏi do Ban Tuyên giáo Quận 4 hướng dẫn vào cuối buổi học.

Hạn chót nộp lại bài thu hoạch: Thứ Hai, 20/8/2018

Thành phần: Ban giám hiệu và toàn thể giáo viên trong nhà trường;

Thời gian: ngày Thứ Năm 16/8/2018 (sáng từ 8g00, chiều từ 13g30)

ngày Thứ Sáu 17/8/2018 (sáng từ 8g00, chiều từ 13g30)

Địa điểm: hội trường, Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ;

Giảng viên: đồng chí Nguyễn Tiến Đạt (nguyên Chủ tịch UBND); đồng chí Lâm Quang Minh; Phó Giám đốc TTBDCT Quận 4;

 

Phân công thức hiện:

 • Cô Phương Thúy, Cô Hoàng Mai phụ trách chuẩn bị tài liệu phát hành cho tất cả thành viên tham dự học, tổng hợp bài thu hoạch và nộp theo nội dung kế hoạch;
 • Thư ký hội đồng điểm danh bằng phiếu sau mỗi buổi học;
 • Ban chấp hành công đoàn cơ sở:  phụ trách phân công thực hiện hậu cần;

Tổ trưởng triển khai và nhận lại bài thu hoạch của giáo viên trong tổ

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2018 cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên Trường THPT Nguyễn Trãi.

 

Nơi nhận:

 • Ban Tuyên giáo Quận ủy, Quận 4;
 • Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận 4;
 • VP Quận ủy;
 • Đ/C Nguyễn Tiến Đạt;
 • Đ/C Lâm Quang Minh;
 • Đ/C Nguyễn Thanh Sơn, CV BTG QU;
 • Lưu VT;

T/M CHI ỦY

BÍ THƯ CHI BỘ

 

 

 

 

TRẦN PHƯỚC ĐỨC


Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163