Một ngày học ở Nguyễn Trãi, mãi mãi là anh em.
Thứ hai, 25/3/2019, 0:0
Lượt đọc: 266

Thông tin tuyên truyền về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI

Số: 27-1/KH-NT

Về việc thông tin, tuyên truyền về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Quận 4, ngày 12 tháng 3 năm 2019

  

 

 KẾ HOẠCH

Về việc thông tin, tuyên truyền về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội

 

Căn cứ công văn số 549/BGDĐT-NGCBQLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 18 tháng 02 năm 2019 về việc thông tin, tuyên truyền về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội;

Thực hiện công văn số 649/GDĐT-CTTT ngày 06 tháng 3 năm 2019 của Sở Giáo dục & Đào tạo; Trường THPT Nguyễn Trãi ban hành Kế hoạch thông tin tuyên truyền về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội đến cán bộ, viên chức và người lao động như sau

 

1. Mục đích:
Quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội và Quyết định số 5446/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2018 của Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 125/NQ-CP và Quyết định số 5446/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2018 của Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 125/NQ-CP, nhằm tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động của cán bộ, viên chức và người lao động trong toàn trường về việc cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.
2. Nội dung:
- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền: tổ chức tuyên truyền về mục đích ý nghĩa, yêu cầu, nội dung cải cách, nhiệm vụ giải pháp thực hiện cải cách chính sách bảo hiệm xã hội qua kênh thông tin website của trường THPT Nguyễn Trãi; 
- Phân công thực hiện đăng tải nội dung trên website: Tổ tin học. 
- Thời gian thực hiện ngay trong Quý 1/2019;
3. Tổ chức thực hiện:
- Văn thư cung cấp các văn bản có liên quan đến cải cách chính sách bảo hiểm xã hội để đăng tải thông tin tuyên truyền lên website nhà trường.
- Tổ tin học chịu trách nhiệm đăng thông tin cần tuyên truyền tại vị trí nổi bật để thu hút sự quan tâm.
- Văn thư niêm yết các văn bản liên quan ở phòng giáo viên để mọi người cùng xem.
- Văn thư chịu trách nhiệm báo cáo đến phòng CTTT về việc thực hiện kế hoạch này, bằng văn bản và qua email: phtthien.sgddt@tphcm.gov.vn

Nơi nhận:

  • Phòng CTTT, Sở GDĐT; (để báo cáo);
  • Văn thư;
  • Tổ tin học;

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

TRẦN PHƯỚC ĐỨC

 

 

Đính kèm 

Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương khóa XII 

Quyết định số 5446/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2018 của Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo 

Nghị quyết số 125/NQ-CP 

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163