Một ngày học ở Nguyễn Trãi, mãi mãi là anh em.
Thứ năm, 10/10/2019, 0:0
Lượt đọc: 1533

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG TRONG NHÀ TRƯỜNG

Triển khai đến giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh.

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Quận 4, ngày 10 tháng 10 năm 2019

KẾ HOẠCH

Triển khai công tác phòng, chống tham nhũng,

Năm học 2019 - 2020

 

Căn cứ Luật Phòng chống tham nhũng ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Thực hiện theo Kế hoạch số 3650-KH-GDĐT-CTTT ngày 8/10/2019;

Để khắc phục hạn chế và phát huy những mặt làm được trong quá trình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng,thực hành tiết kiệm và chống lãng phí tại đơn vị trong thời gian qua, Trường THPT Nguyễn Trãi đề ra Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm học 2019 – 2020 như sau:

 1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1.1. Mục đích:

 • Tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chủ trương, chính sách pháp luật về phòng chống tham những, Luật phòng chống tham những năm 2018, Chương trình 07-Ctr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy về “nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020”.
 • Tăng cường sự lãnh đạo, nâng cao nhận thức vai trò của người đứng đầu trong công tác phòng chống tham nhũng, xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực và trình độ chuyên môn;
 • Phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, nhất là tham nhũng vặt của cán bộ, công chức, viên chức khi thực thi nhiệm vụ được giao, đảm bảo mọi hoạt động của đơn vị đều công khai, minh bạch.

1.2. Yêu cầu:

 • Việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng gắn việc thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TW về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị -5-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”
 • Thực hiện các giải pháp đồng bộ trong phòng chống tham nhung, thực hiện phương châm phòng ngừa là chính, cơ bản và lâu dài; Chủ động phòng ngừa, hạn chế tối đa việc phát sinh hành vi tham nhũng, tham ô, lãng phí, tạo môi trường giáo dục lành mạnh, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của nhà trường;

2. NỘI DUNG THỰC HIỆN

2.1.  Tăng cường tuyên truyền, phổ biến và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về phòng chống tham nhũng; Thực hiện nghiêm văn bản số 6023/UBND-VX ngày 26/10/2017 của UBND Thành phố về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đào tạo

 • 1.1.Tập trung tuyên truyền Luật phòng chống tham nhũng, Luật cán bộ công chức năm 2008; Luật viên chức 2010; Luật Khiếu nại 2011; Luật tiếp công dân 2013; Luật Tố cáo 2018; Chỉ thị 07/CT-TTg về đẩy mạnh phòng chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức và viên chức và thi đua, khen thưởng; Chỉ thị 26/CT-Ttg về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị 10/CT-TTgvề tăng cường, xử lý ngăn chăn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân doanh nhghiệp trong giải quyết công việc; Quyết định 16/2008/QĐ-BGDĐT về ban hành Quy định đạo đức nhà giáo; Thông tư 36/2017/TT-BGDDT ban hành Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục đào tạo; Quyết định 67/2017/QĐ-UBND banhành Quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.
 • Nghiêm túc thực hiện kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật;
 • Thực hiện báo cáo kết quả minh bạch tài sản, thu nhập, các chế độ chính sách của cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên và học sinh theo quy định;
 • Xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn
 • Công khai việc tuyển dụng viên chức và người lao động, công khai số lượng, chỉ tiêu, hình thức và kết quả trúng tuyển;
 • Thực hiện công tác tuyển sinh, công tác chuyên môn theo đúng chương trình giảng dạy; quan tâm việc giải quyết các thủ tục hành chính đúng quy định.
 • Tăng cường lãnh đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của đảng viên.
 • Tăng cường vai trò giám sát của Ban Thanh tra nhân dân trong các hoạt động của chính quyền. (Ban Thanh tra nhân dân thực hiện thường xuyên và định kỳ trong năm 2018)

2.3. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo Chỉ thị 13/CT-TTg về tăng cường tăng trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính;

 • Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nạo, tố cáo; xây dựng các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở;

3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Phân công Tổ trưởng các tổ chuyên môn thực hiện việc phổ biến, tuyên truyền đến các thành viên trong Tổ để thực hiện;

Phân công bộ phận Tổ trưởng GDCD phố hợp Ban quản trị Website thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật, rà soát các văn bản cần bổ sung, tuyên truyền, niêm yết công khai trên website nhà trường.

Phân công Tổ trưởng văn phòng phụ trách công tác tổng hợp báo cáo, gửi Kế hoạch trước ngày 15 tháng 11 và tham mưu báo cáo công tác thực hiện trước ngày 10 tháng 12 hằng năm gửi đến phòng CTTT, Sở Giáo dục & đào tạo

 

Nơi nhận:

 • Phòng CTTT, Sở Giáo dục & Đào tạo; (để bc)
 • Các tổ trưởng bộ môn (để thực hiện);
 • Niêm yết công khai trong phòng giáo viên;
 • Niêm yết trên website trường;
 • Lưu VT;

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Trần Phước Đức


Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164